Konflikthantering

En framgångsrik verksamhet behöver människor med olika uppfattningar vilket kan leda till nytänkande och utveckling. Ur konflikten kan komma något gott.

Olika typer av konflikter uppstår på arbetsplatser. De kan leda framåt men också till slitningar och ohälsa.

Bakgrunden till konflikter finns ofta i vardagliga situation, små som komplexa. De kan uppstå mellan individer, inom och mellan grupper – ofta pga. otydligt ledarskap och oklara rollförväntningar.

Konflikter kan eskalera och bli ohanterliga. Att då ta in en utomstående konsult för att tillsammans med de berörda hitta nya vägar kan vara verksamt. Vi kan som konsulter leda och delta i konflikthanteringen mellan berörda parter. Med hjälp av effektiva metoder, aktivt lyssnande och konstruktiva samtal kommer vi vidare från låsta positioner. Målet är att man ska uppleva sig som lyssnad på, få hjälp hitta nya förhållningsätt och stärka samarbetet.

OMNIA konflikt insatser är

  • Utbildning i arbetsplatskonflikter för chefer, skyddsombud och medarbetare
  • Grupphandledning
  • Medling
  • Chefshandledning