OMNIA – en erfaren trettiofem-åring

OMNIA Utvecklingskonsulter är ett partnerägt konsultföretag som startades 1989. OMNIA är latin och betyder helhet. Helhetssyn är också kärnan i vårt arbete som konsulter – att se till verksamhet, organisation och individer i samspel.

Med vår långa erfarenhet står vi för kvalitet. Med vårt arbetssätt står vi för hållbara lösningar och långsiktigt lärande. Det innebär ett nära samarbete med kunden och flexibilitet i metodval och arbetsformer.

Vi har över 30 års erfarenhet av att utveckla organisationer och ledarskap och av att leda processer och lärande. Många av våra kunder ger oss återkommande uppdrag.

I vårt företag arbetar för närvarande fyra personer, två kvinnor och två män. Under rubriken Konsulter kan du se vilka vi är. Vi samarbetar också regelbundet med ett femtontal konsulter i vårt nätverk.

Pedagogik och värderingar – vårt synsätt

En viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag är att kunden är unik. Vi lägger därför stor vikt vid att forma insatsen tillsammans med kunden. Detta kräver både erfarenhet och kreativitet, eftersom varje uppdrag i praktiken blir designat utifrån kundens behov och förutsättningar. Numera arbetar vi också med olika digitala plattformar. Till vår glädje har deltagare i utvärderingar uttryckt att arbetssättet fungera väldigt bra och över förväntan.

Vår styrka ligger i att arbeta med en kombination av kreativa metoder som engagerar och stimulerar till förändring och omtänkande. Vårt förhållningssätt är att lära genom att göra och att reflektera tillsammans. Vi har ett processinriktat arbetssätt, där deltagarna är medskapande utan att tappa bort det övergripande målet med vår insats. Det innebär att vi använder samspelet mellan organisationen, dess uppgifter och dess medlemmar, mellan grupp och individ.

När vi arbetar med stora arbetsmöten låter vi allt arbete ske i en och samma stora lokal. Metoden att hålla kvar processen i rummet har vi överfört till våra program för ledare och grupper. Den traditionella föreläsnings- och grupprumspedagogiken har ersatts av ett aktivt arbete i rummet – på individnivå, i mindre grupper och i gemensam reflektion och slutsatsdragning.

OMNIAs konsulter är skickliga på att skapa pedagogiska situationer som uppmuntrar och konkret stödjer individens eget nyfikna experimenterande och inlärning. Rollen som konsult i ett utvecklingsprogram innebär bl a att vara den som introducerar, visar, sätter igång övningar och diskussioner, hjälper, uppmuntrar och stöttar samt skapar helhet och förmedlar teorier. Och ibland är uppgiften att provocera och envist ifrågasätta, men fortfarande behandla deltagarna med respekt och med en ödmjuk attityd.

Vi vill att de vi möter i våra utvecklingsaktiviteter ska få verktyg som man sedan själv kan använda i vardagen. Det kan t.ex. gälla metoder som används i förändringsarbete eller för effektiv kommunikation, i coaching eller konflikthantering – olika verktyg beroende på vilket syftet är med vår insats. Vi delar därför frikostigt med oss av våra metoder – förklarar teorierna bakom, låter deltagarna pröva på och beskriver för- och nackdelar.

Kreativa konsulttjänster för konkreta resultat

Vi erbjuder chefer ledarutvecklingsprogram som är upplevelsebaserade och ger träning i olika färdigheter. Ett exempel är Att leda i förändring som kombinerar strategiska modeller och praktisk träning i kommunikation vid förändring. Vi erbjuder också utbildningar kring kommunikation och samtalCoaching och chefsstöd kan vara antingen fristående eller som ett stöd för andra utvecklingsaktiviteter.

Vi stödjer grupper av olika slag i sin utveckling genom ledningsgruppsutvecklingteamutveckling och utbildning i projekt- och processledning. Alla våra teamutvecklingsprogram innehåller korta teoriavsnitt men har sitt fokus på upplevelsebaserad inlärning, praktisk träning och arbete med de konkreta utmaningar som teamet/gruppen står inför.

Organisationsutveckling kan handla om en organisationsdiagnos eller genomlysning av en verksamhet eller arbetsplats. Vi arbetar oftast med att skapa nya lösningar, till exempel en ny ledningsstruktur eller ändrad organisation. Ibland utvärderar vi tidigare förändringar. Vi arbetar processorienterat för att få bästa möjliga resultat. En arbetsform vi gärna använder är stora arbetsmöten, där vi arbetar med alla berörda i en stor lokal under en eller flera dagar.