Ledarutveckling – lust att leda och lära

Alla chefer är inte ledare och alla ledare är inte chefer, brukar man säga. Men alla kan utvecklas om de har vilja och rätt förutsättningar. De flesta behöver ständigt träna och utveckla sin personliga förmåga för att fungera väl i en ledarroll. Dessutom behöver man metoder och redskap som underlättar. Ledarskapet är en egen kunskapsdisciplin som kräver både kunskaper och färdigheter.

 OMNIA har i många år arbetat med att utforma och genomföra ledarskapsprogram för olika kunder. Viktigt för oss är att skapa ett lärande som förändrar individers beteendemönster och som kan omsättas i handling. Det innebär mycket övning, träning och reflektion. Vårt mål är att hjälpa ledare att få fram sina kvaliteter och leda mer medvetet på sina arbetsplatser.

Oftast designar vi programmen för varje kund eftersom behov, situation och framtidsinriktning kan variera. Några områden brukar återkomma i ledarutvecklingen:

 Ditt ledaruppdrag
Syftar till att klargöra vad du vill med ditt ledarskap, vilka krav och förväntningar som ställs på dig samt att öka förståelsen för det system du är verksam inom.

 Du i ledarrollen
En individ- och processorienterad del som handlar om att skapa en tydligare bild av dig själv, dina styrkor och utvecklingsbehov. Du får hjälp med att se på din utveckling över tid, med din personliga historia som bakgrund.

 Leda och utveckla team
Här arbetar vi med modeller och övningar för att tydliggöra hur olika grupper fungerar, hur du kan hantera grupprocesser och föra arbetet framåt på ett konstruktivt sätt

 Utveckla kommunikationen
Vi lyfter fram kommunikationens centrala betydelse i ledarskapet och ger dig stöd att hantera olika situationer, både de som handlar om krävande samtal med olika medarbetare och kommunikation med olika grupper.

 Att leda förändringar
Denna del syftar till att ge dig kunskaper, insikter och metoder för att arbeta med förändringar i din egen organisation. Och inte minst till att skapa ett klimat för utveckling och lärande.