Kommunikation och samtal – inte bara prat

Kommunikation betyder ”att göra gemensamt”. Det är en konst att nå fram med ett budskap, och dessutom få en bekräftelse på att mottagaren verkligen förstått vad jag vill säga. Detta handlar mycket om dialog och utbyte så att båda parter förstår.

 För att leda och styra ett företag eller en organisation behövs god kommunikation. Detsamma gäller när vi vill förmedla viktiga värderingar och attityder – och påverka beteenden. Det blir därför allt viktigare att utveckla kommunikationsförmågan hos både chefer och medarbetare.

 OMNIA har utvecklat och arbetar med en rad metoder och tekniker som ökar självkännedomen och skärper kommunikationsförmågan. Ibland designar vi program för grupper av chefer, andra gånger utbildar vi och tränar olika former av samtal. Några exempel på detta är:

 Medarbetar- och lönesamtal – där vi bland annat kan stötta kunden vid införandet av kompetensmodeller och lönekriterier. Vi erbjuder träning utifrån verkliga fall eller skräddarsydda case.

 Svåra samtal, som krissamtal eller uppsägningssamtal – där vi går igenom vanliga reaktioner i en kris och tränar på stegen i ett respektfullt samtal.

 Återkopplingssamtal – där vi tränar medarbetare och chefer i att ge och ta emot feedback i en trygg miljö.

 Motiverande samtal (MI),  en välutvecklad och strukturerad metod – där vi genom samtal hjälper individer till förändring på deras egna villkor.

Kommunikation vid förändringsarbete – genom rätt och medveten kommunikation leder till motivation och reducerat motstånd

Aktiva mötestekniker – som ger engagemang, meningsfullhet och lust att bidra

Obekväma samtal – när chefen behöver verktyg för individuell beteendeförändring hos sin medarbetare kring frågor av mer känslig karaktär. Ex göra medarbetaren uppmärksam på beteende som gör att denne hamnar utanför gemenskapen.