Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling på arbetsplatser är ett allvarligt problem som både direkt och indirekt berör många.

Konsekvenserna för de som är utsatta kan bli destruktiva och långtgående. Ofta medför det ohälsa och utanförskap.

Enligt riktlinjerna från Arbetsmiljöverket finns skallkrav på arbetsgivaren att har kunskap och kunna identifiera tidiga signaler på både utanförskap och psykisk ohälsa orsakade av kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren har att förhålla sig till (AFS: 2015:4) dvs ta ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och vid behov utreda om kränkande särbehandling förekommer. Dessutom undersöka om det föreligger risk för utanförskap och ohälsa – oavsett om orsaken är social, organisatorisk eller handlar om bristande ledarskap.

Vid en utredning är det av yttersta vikt att noga lyssna på de inblandades synpunkter, ta del av fakta som stöd för händelseförlopp och upplevelser. Dokumentera detta noggrant samt kontrollera att utredaren uppfattat de intervjuades olika bilder.

Ord står ofta mot ord och detta skall redovisa. Slutsatser ska redovisas utifrån utredningen.

OMNIA erbjuder:

  • Utredningar sker enligt vedertagna metoder och ger förslag till aktiva åtgärder
  • Utbildning kring kränkande särbehandling, Utbildningen omfattar, förebyggande arbete, tidiga signaler och hantering av psykosociala arbetsmiljöproblem.
  • Uppföljning och stöd till aktuella personer.
  • Samarbete med företagshälsovård