Organisationsutveckling – inte bara organisation

Den bästa organisationsstrukturen är den som är så självklar att alla hittar rätt med en gång. Kunden förstår vem man ska prata med och alla medarbetare vet sin roll och lämnar med stolthet sitt bidrag. Alla arbetar mot samma mål och löser tillsammans de svårigheter som uppstår.

 För att nå dit handlar det inte bara om att ha rätt organisation i sig, utan minst lika mycket om att låta medarbetarna hitta sin egen roll, att samspela på ett effektivt sätt och att känna att man kan ge ett värdefullt bidrag till resultatet.

 Vårt sätt att åstadkomma detta är att arbeta med processorienterade utvecklingsmodeller som engagerar chefer och medarbetare, ofta med hjälp av vår storgruppspedagogik.

 Organisationsutveckling innebär olika typer av insatser hos olika kunder och i olika situationer. Ibland kan vi bidra med att utveckla den formella strukturen, utvärdera tidigare förändringar eller göra arbetsplatsundersökningar. Andra gånger gör vi analyser av organisationens förutsättningar och utvecklingsbehov.

 Samtidigt hävdar vi att organisationsrutorna inte är det viktigaste, utan hur medarbetarna agerar i dessa. Vårt bidrag här kan var att klargöra rollfördelningen, skapa klara överenskommelser, förbättra kommunikationerna och att skapa effektiva ledningsorgan. Och stärka medarbetarskap och ledarskap. Detta är också organisationsutveckling.