Ledningsgruppsutveckling – för effektivt samspel i ledningsgruppen

En samspelt ledningsgrupp som styr åt samma håll och ser till helheten har avgörande betydelse för organisationen och verksamhetens utveckling. Vårt arbete med ledningsgrupper inkluderar därför både gruppens uppgift, dess ledning och samspelet mellan individerna. 

 Ledningsgruppsarbete är i grunden en avancerad form av teamutveckling, särskilt som en ledningsgrupp arbetar med komplexa strategiska frågor som innehåller en stor portion osäkerhet. Om inte gruppen har ett moget sätt att förhålla sig till detta så finns risken att man faller in i ett mönster av allmänt informationsbyte eller att man bara arbetar med konkreta, operativa frågor. Man kan också fastna i revirbevakande och konflikt.

 Något som ofta underskattas är olika processer i gruppen. Vår erfarenhet pekar på att öppenhet, trygghet och god kännedom om varandra är helt avgörande för framgången i gruppens arbete. De ledningsgrupper som tagit sig an och lärt sig hantera olika psykologiska och sociala processer kan också lösa sina uppgifter på ett bra sätt.

I våra program för ledningsgrupper arbetar vi med att:

  • Klargöra gruppens roll, uppgifter och ansvar
  • Tydliggöra krav och förväntningar på varandra
  • Kartlägga personliga preferenser, ambitioner och roller 
  • Identifiera viktiga strategiska frågor och träna gruppen i arbetet med dessa
  • Etablera effektiva arbetsformer och kommunikationsmönster i gruppen

Genomgående arbetar vi med verkliga frågor och problemställningar. Vi arbetar med hur gruppen löser sina uppgifter och hur kommunikationen fungerar mellan gruppens medlemmar och med organisationen i övrigt. Arbetsformen består mycket av träning i verklig problemlösning för att öka gruppens effektivitet.

Varje insats utformas efter gruppen behov, alltifrån ett par dagar till stöd över längre tid för att utveckla och ge feedback på gruppens arbete.